Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Voet Vitaal – Voetverzorging

Algemene Voorwaarden

Voet Vitaal Voetverzorging

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voet Vitaal – voetverzorging en een cliënt waarop Voet Vitaal – Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Voet Vitaal – Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ook volgens de code van de Voetverzorger.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via email of Whats App worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Voet Vitaal – Voetverzorging door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail of Whats App geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Voet Vitaal – Voetverzorging 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen
Bij verhindering van de afspraak door Voet Vitaal – Voetverzorging, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Voet Vitaal – Voetverzorging vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van Voet Vitaal – Voetverzorging. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Voet Vitaal – Voetverzorging. Bij in gebreke blijven van betaling, kan de pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten zullen geheel voor rekening van de client komen.

5. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een medisch-pedicure, podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Voet Vitaal – Voetverzorging niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. De persoonlijke gegevens worden door Voet Vitaal – Voetverzorging opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding
Voet Vitaal – Voetverzorging verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voet Vitaal – Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Voet Vitaal – Voetverzorging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging en diefstal
De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

9. Garantie
Voet Vitaal – Voetverzorging geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
* De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
* De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft
opgevolgd.

10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Voet Vitaal – Voetverzorging.
Voet Vitaal – Voetverzorging dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Voet Vitaal – Voetverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Voet Vitaal – Voetverzorging en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

11. Recht
Op de overeenkomst tussen Voet Vitaal – Voetverzorging en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.